ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Начела рада

ПБК се у свом раду руководи начелима стручности, објективности и кредибилности.

Начело стручности подразумева да истраживачи поседују академска знања и професионалне вештине које су неопходне за рад ПБК.

Начело објективности односи се на непристрасност и неутралност рада истраживача. Процес рада и резултати рада истраживача не смеју да одражавају њихов лични систем вредности нити субјективне ставове, као ни да буду под утицајем политичких актера и различитих интересних група.

Начело кредибилности значи да се у истраживачком раду узимају у обзир све битне чињенице, да се примењује релевантна методологија и да се налази истраживања приказују у целини.