ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Делокруг рада

Делокруг рада ПБК обухвата следеће активности:

– Подршка народним посланицима (првенствено члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава) у поступку доношења закона о буџету Републике Србије, као и измена и допуна закона (ребаланс), пре свега:

  • аналитичка подршка,
  • стручна подршка приликом припреме амандмана;

– Аналитичка подршка народним посланицима (првенствено члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава) у поступку доношења закона о завршном рачуну буџета Републике Србије;

– Аналитичка подршка народним посланицима (првенствено члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава) у поступку доношења других закона који су од значаја за спровођење фискалне и економске политике;

– Аналитичка подршка Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и члановима Одбора у областима које спадају у делокруг рада Одбора, пре свега:

  • извршење буџета Републике Србије,
  • извршење буџета и финансијских планова осталих нивоа власти,
  • јавни дуг,
  • остале теме из области фискалне политике;

– Подршка народним посланицима (првенствено члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као и осталих одбора) у бољем сагледавању и разумевању конкретних питања из области економије, пре свега:

  • информисање о економским и фискалним тенденцијама у Републици Србији,
  • информисање о најзначајнијим глобалним тенденцијама у области економије и финансија,
  • припрема сажетака релевантних званичних домаћих публикација и публикација међународних институција,
  • припрема аналитичких извештаја који олакшавају разумевање фискалних и других економских тема;

– Промовисање рада ПБК у оквиру Народне скупштине, као и екстерна промоција (нпр. учешће на конференцијама, семинарима и др.);

– Континуирано подизање капацитета ПБК, кроз стручно усавршавање и праћење актуелних тенденција у области економске теорије и примењених економских истраживања. Од посебног значаја ће бити едукација истраживача ПБК како би употпунили и продубили своја знања, превасходно у домену макроекономске и фискалне анализе и фискалних импликација предлога закона;

– Друге активности за које се укаже потреба, а које су у складу с циљевима оснивања ПБК дефинисаним Меморандумом.

 

ПБК се неће бавити активностима које нису у складу с циљевима оснивања ПБК.